วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Framework Management Tool Box : 7 'S McKinnsey

Framework Management Tool Box : 7 'S McKinnsey
ด้าน Leading

ความเป็นมา
โครงร่าง 7 เอส ของแมคคินซี่ เป็นตัวแบบซึ่งผู้เรียกขานกันแตกต่างกันไป เช่น McKinsey 7-S Model 7-S Framework (McKinsey) McKinsey & Co’s 7S framework และ 7-S Model  ถูกพัฒนาขึ้นมา  เพื่อการบริหารที่แทนที่จะไปมองเพียงด้านการประยุกต์ใช้กลยุทธ์หรือการจัดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับ กลยุทธ์เท่านั้น เขามองลึกไปกว่านั้น โดยมองไปถึงว่าเมื่อมีกลยุทธ์ที่ดีแล้ว ยังต้องผสมผสานกับสิ่งอื่นใดอีกบ้าง จึงจะสร้างผลลัพธ์ให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิผลขึ้นมาได้


             7 'S  สามารถนำมาใช้ได้ดีในเรื่องการประเมินความเป็นจริงของแผนกลยุทธ์ที่บริษัทวางแผนไว้ โดยมองออกจากมุนของความสามารถขององค์กรที่แท้จริงเป็นสำคัญ  ประกอบด้วย
             1.  ระบบ
             2.  โครงสร้าง
             3.  กลยุทธ์
             4.  ทักษะ 
             5.  พนักงาน
             6.  สไตล์
             7.  ค่านิยมร่วม

ข้อดี/ข้อเสียของโมเดล
แก่นสำคัญของ 7’S บังเอิญกลายเป็นอุปสรรคชิ้นสำคัญในการนำไปใช้ ซึ่งได้แก่การนำเอาด้าน Soft ไปใช้งานนั่นเอง ปัจจุบัน 7’S กลายเป็นเพียงแค่องค์ประกอบหนึ่งในรายการตรวจสอบทางด้านบริหารเท่านั้น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง S ด้วยกัน หรือการวิเคราะห์หาความขัดแย้งกันเองในแต่ละ S กลายเป็นเรื่องที่ไม่ใคร่มีใครสนใจกันแล้ว ประกอบกับมีโมดลใหม่ ๆ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใช้งานทดแทนได้ดีกว่า ทำให้บทบาทในเรื่องดังกล่าวลดน้อยลงไปจนเหลือเท่าที่เป็นอยู่

ทำอย่างไร ???
1. นำ Strategic Factor ที่คัดไว้ซึ่งจะมีทั้งที่เป็น จุดแข็ง (S) และจุดอ่อน (W) มาเขียนลงในคอลัมน์ (1) ของ     ตาราง IFAS (Internal Factors Analysis Summary)
2. ให้น้ำหนักแต่ละ factor ในคอลัมน์ (2) โดยน้ำหนักสูงสุด คือ 1.00 และต่ำสุดคือ 0.00 ซึ่งน้ำหนักของแต่ละปัจจัยรวมกันต้องเท่ากับ 1.00 (การให้น้ำหนักเป็นดุลยพินิจของผู้บริหาร)
3. การให้คะแนนแต่ละ Factor ในคอลัมน์ (3) นั้น คะแนนสูงสุดคือ 5 และคะแนนต่ำสุดคือ 1 (Likert Scale) 
4. ในแต่ละ Factor… ให้นำน้ำหนักในคอลัมน์ (2) คูณกับคะแนนในคอลัมน์ (3) ซึ่งจะได้ Weighted score ในคอลัมน์ (4)
5. ใช้คอลัมน์ (5) ในกรณีที่ต้องการให้เหตุผลกำกับแต่ละ Factor นั้น
6. รวมคะแนนถ่วงน้ำหนัก หรือ Weighted score ในคอลัมน์ (4) ทั้งหมด คะแนนที่ได้จะบอกให้รู้ว่า องค์กรสามารถตอบสนองต่อ Strategic Factor ที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมภายในได้ดีเพียงใด

มีใครนำโมเดลนี้ไปใช้บ้าง ???/กรณีศึกษา

  เจ้าหนี้เงินกู้ยืม, สถาบันจัดอันดับเครดิตข้อมูล :  ศิริเพชร  สุนทรวิเภต
รวบรวม : พีระวัฒน์  ชาติพฤกษพันธุ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น