วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Framework Management Tool Box : Blueprint for Change

Framework Management Tool Box : Blueprint for Change
ด้าน Controlling

1.หลักการ/แนวคิด/ประวัติความเป็นมา
    -  ในกระบวนการของการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงให้มุ่งเน้นการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยคำนึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็นประชาชนผู้รับบริการ ข้าราชการ พนักงาน หรือสังคมส่วนรวม
    -  ทฤษฎีที่นำมาปรับใช้ คือ การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ องค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ (Strategy-Focus Organization)  เป็นแนวคิดของนักคิดชาวอเมริกัน Robert Kaplan และ David Novid Norton 

2.  เครื่องมือนี้คืออะไร/มีองค์ประกอบอะไร


       ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change)  หมายถึง การวางแผนการดำเนินการต่าง ๆ ที่จะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามเป้าหมาย

3.  เครื่องมือนี้ใช้เพื่ออะไร


      เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการให้เกิดความพร้อมในการสนับสนุนและผลักดันในยุทธศาสตร์ส่วนราชการเกิดผลทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน  3  ประเด็น คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพ และการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กร

4.  ข้อดี-ข้อเสีย


         ข้อดี........

-เกิดการสร้างตัวแบบการดำเนินงาน (operating model) และออกแบบกระบวนการในอนาคต (to-be process mapping) ที่มีความชัดเจน
-มองเห็นภาพรวมของขั้นตอนหรือกระบวนงานที่จะต้องปฏิบัติต่อเนื่องกันไปตามกลยุทธ์ต่าง ๆ
-สามารถวางแผนการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพบุคลากร การยกระดับขีดสมรรถนะและคุณภาพองค์กรโดยรวม
                   -ปรับปรุงกระบวนการทำงานในองค์การมีแผนและเป็นระบบมากขึ้น

         ข้อเสีย........- เน้นเรื่องการปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Process) เพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงมิติอื่น
- ต้องใช้เอกสารจำนวนมาก และการประเมินภายนอกยังเป็นเพียงการประเมินจากเอกสาร
- Blueprint for Change เป็นเครื่องมือที่บังคับใช้กับทุกส่วนราชการ ทำให้ส่วนราชการอาจเกิดความรู้สึกว่าต้องการทำตามแบบฟอร์มไปเท่านั้น แต่ยังไม่ได้มีผลต่อการปรับปรุงองค์การอย่างแท้จริงข้อมูล :  อภิชา  กิจเชวงกุล    
รวบรวม :  พีระวัฒน์  ชาติพฤกษพันธุ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น