วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Framework Management Tool Box : Five Forces Analysis

Framework Management Tool Box : Five Forces Analysis
ด้าน Planning

       ความเป็นมา

            Five Forces Analysis เป็นโมเดลที่ใช้ในการวางแผนระดับธุรกิจ เพื่อการแข่งขัน โดยใช้ในการประเมิน และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งโมเดลนี้มาจากแนวความคิดของ Michael E. Porter

          Five Forces Analysis  ของ Michael E.Porter (พอร์ตเตอร์)

  
องค์ประกอบ

(1) สภาพการณ์ของการแข่งขัน (Rivalry)
(2) อำนาจการต่อรองของผู้บริโภค (Bargaining Power of Customers)
(3) อำนาจการต่อรองของผู้ผลิต หรือผู้ขายวัตถุดิบหรือซัพพลายเออร์ (Bargaining Power of Suppliers)
(4) การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ (Threat of new Entrants)
(5) การมีสินค้าและบริการอื่นที่ทดแทนกันได้ (Threat of Substitute  วิธีใช้งาน :  
       1. วิเคราะห์เกี่ยวกับคู่แข่งขันทั้งหมดที่มีอยู่ในธุรกิจเดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
       2.  วิเคราะห์เพื่อให้ทราบอำนาจการต่อรองของผู้บริโภคว่ามีมากน้อยเพียงใด
       3.  วิเคราะห์การพึ่งพาจากผู้ผลิตถ้าธุรกิจเราต้องการมีการพึ่งพาผู้ผลิตรายหนึ่ง ๆ สูง การจะมีความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจมากขึ้น
       4. วิเคราะห์ว่ามีความยากง่ายในการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่มากน้อยเพียงใด
       5. วิเคราะห์ว่าสินค้าและบริการที่บริษัทมีอยู่นั้นมีโอกาสหรือไม่ที่จะมีสินค้าและบริการอื่นเข้ามาทดแทนสินค้าและบริการเดิมของบริษัท

โมเดลนี้ใช้เพื่อ 

ในแต่ละองค์ประกอบทั้งห้านั้น จะต้องทำการวิเคราะห์และพิจารณาให้ดีว่าองค์กรของตนสามารถแข่งขันได้ดีเพียงใด


ข้อดีและข้อเสีย
             ไม่ควรใช้โมเดลนี้เพียงลำพัง  ชี้ให้เห็นเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยภายนอกองค์กรเท่านั้น โดยไม่วิเคราะห์สมรรถภาพขององค์กร  ความพร้อมขององค์กร ทรัพยากรขององค์กร 


จัดทำอย่างไร ?

1. นำ Strategic Factor ที่คัดไว้ซึ่งจะมีทั้งที่เป็น โอกาส (O) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม (T) มาเขียนลงในคอลัมน์ (1) ของ ตาราง EFAS (External Factors Analysis Summary)

2. ให้น้ำหนักแต่ละ factor ในคอลัมน์ (2) โดยน้ำหนักสูงสุด คือ 1.00 และต่ำสุดคือ 0.00 ซึ่งน้ำหนักของแต่ละปัจจัยรวมกันต้องเท่ากับ 1.00 (การให้น้ำหนักเป็นดุลยพินิจของผู้บริหาร)

3. การให้คะแนนแต่ละ Factor ในคอลัมน์ (3) นั้น คะแนนสูงสุดคือ 5 และคะแนนต่ำสุดคือ 1 (Likert Scale)

4. ในแต่ละ Factor… ให้นำน้ำหนักในคอลัมน์ (2) คูณกับคะแนนในคอลัมน์ (3) ซึ่งจะได้ Weighted score ในคอลัมน์ (4)

5. ใช้คอลัมน์ (5) ในกรณีที่ต้องการให้เหตุผลกำกับแต่ละ Factor นั้น

6. รวมคะแนนถ่วงน้ำหนัก หรือ Weighted score ในคอลัมน์ (4) ทั้งหมด คะแนนที่ได้จะบอกให้รู้ว่า องค์กรสามารถตอบสนองต่อ Strategic Factor ที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมภายนอกได้ดีเพียงใด


ข้อมูล :  ศิริเพชร  สุนทรวิเภต
รวบรวม : พีระวัฒน์  ชาติพฤกษพันธุ์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น