วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Framework Management Tool Box : Strategic Matrix

Framework Management Tool Box : Strategic Matrix
ด้าน Planning

1.    แนวคิด
การกำหนดกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ในทุกระดับ ได้แก่ ได้แก่ กลยุทธ์ในระดับองค์การ กลยุทธ์ในระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ในระดับปฏิบัติการ โดยขั้นตอนในการกำหนดกลยุทธ์ในแต่ละระดับจะเหมือนกันคือ
  1 พิจารณาปัจจัยนำเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ ได้แก่ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก
  2 การจับคู่ปัจจัยเพื่อใช้เพื่อนำไปใช้เป็นทางเลือกในการกำหนดกลยุทธ์
2.     เครื่องมือนี้คืออะไร/ มีองค์ประกอบอะไร
เครื่องมือนี้ คือ เทคนิคในการกำหนดกลยุทธ์ ซึ่งมีรูปแบบและการใช้ที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ
      สภาวะแวดล้อมภายในองค์กร ที่จะนำมาซึ่งความได้เปรียบหรือเสียเปรียบในการแข่งขัน
      สภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กร ที่จะนำมาซึ่งการสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคในการแข่งขัน
      ผลประกอบการในด้านต่างๆ
      วัตถุประสงค์หรือความต้องการขององค์กร
3.      เครื่องมือนี้ใช้เพื่ออะไร
เครื่องมือนี้ใช้เพื่อเป็นทางเลือกในการกำหนดกลยุทธ์ โดยแบ่งเป็น
      เทคนิคที่ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์การ หรือ กลยุทธ์ระดับบริษัท
          Strategy matrix ที่ใช้ควรจะเป็นเพื่อการหาจุดเด่น และระบุตำแหน่งในการแข่งขันเพื่อกำหนดทิศทางแก่องค์กร
      เทคนิคที่ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
          Strategy matrix ที่ใช้ควรจะเป็นเพื่อการลงทุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพให้สูงสุดในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโครงการต่างๆ ตามสถานการณ์ที่ธุรกิจหรือหน่วยธุรกิจเป็นอยู่       ณ ขณะนั้น
      เทคนิคที่ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ
          แนวทางการสร้างกลยุทธ์ในระดับนี้จะเกิดขึ้นหลังจากกำหนด matrix ใน 2 ระดับแรกแล้ว เพราะจะทราบถึงแนวทางที่บริษัทต้องการแล้วนำมาผสมกับความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้เพื่อกำหนดหน้าที่ในแต่ละตำแหน่งงานว่าควรจะกระทำสิ่งใดบ้าง

รวบรวมข้อมูลโดย : พีระวัฒน์  ชาติพฤกษพันธุ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น