วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Framework Management Tool Box : Communication

Framework Management Tool Box : Communication
ด้าน Leading

         การสื่อสาร คือ  กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารระหว่างบุคคลต่อบุคคลหรือบุคคลต่อกลุ่มโดยใช้สัญลักษณ์  สัญญาณ หรือพฤติกรรมที่เข้าใจกัน
         
          องค์ประกอบของการสื่อสาร
     1.  ผู้ส่งข่าวสาร (Sender)
     2.  ข้อมูลข่าวสาร  (Message)
     3.  สื่อในช่องทางการสื่อสาร (Media)
     4.  ผู้รับข่าวสาร (Receivers)
     5.  ช่องทาง (Channel)

          รูปแบบของการสื่่อสาร
      1.  การสื่อสารระบบทางเดียว (One-way-Communication)
      2.  การสื่อสารระบบสองทาง (Two-way-Communication)


      การสื่อสารขององค์กร
        1.  ลักษณะขององค์กร
        2.  วัฒนธรรมขององค์กร
        3.  ระดับและเป้าหมายขององค์กร
        4.  ขนาดขององค์กร
        5.  ความต้องการเป็นอิสระ
        6.  คุณภาพของชีวิตในงาน

    เส้นทางการสื่อสาร
   1.  การสื่อสารจากเบื้องบนลงสู่เบื้องล่าง
   2.  การสื่อสารจากเบื้องล่างขึ้นสู่เบื้องบน
   3.  การสื่อสารตามแนวราบ
   4.  การสื่อสารข้ามสายงาน

    ลักษณะการสื่อสารในองค์กร
   1.  การสื่อสารที่เป็นทางการ (Formal Communication)
   2.  การสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ (Informal communication)

   อุปสรรคของการสื่อสาร
    1.  การบิดเบือนการสื่อสาร
    2.  ภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสื่อสาร
   
   ประโยชน์ของการสื่่อสาร
    1.  เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร
    2.  เพื่อกระตุ้นและจูงใจ
    3.  เพื่อประเมินผลการทำงาน
    4.  เพือสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ
    5.  เพื่อวินิจฉัยสั่งการ


ข้อมูล : ชูเกียรติ  เนื้อไม้
รวบรวม : พีระวัฒน์  ชาติพฤกษพันธุ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น