วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ฺFramework Management Tool Box :Strategic Planning

Framework Management Tool Box :Strategic Planning
ด้าน Planning

Strategic Planning คือ การวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ระกอบด้วย ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานภาพขององค์กร การนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หรือสังเคราะห์เพื่อนำไปใช้ในการจัดวางทิศทางขององค์กร จากนั้นจึงกำหนดกลยุทธ์ว่าควรจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้ตามทิศทางที่กำหนดไว้การวางแผนกลยุทธ์ต้องตอบคำถาม 3 ประการ
1.       ทำอย่างไรองค์กรจึงจะสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
2.       ทำอย่างไรทุกคนในองค์กรจึงจะทำงานไปในทิศทางเดียวกันตามกลยุทธ์ที่วางไว้
3.       จะวัดหรือติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามกลยุทธ์ได้อย่างไร

ขั้นตอนสำคัญในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย

1.       วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส และอุปสรรค ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2.       จัดวางทิศทางขององค์กร โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างชัดเจน
3.       กำหนดกลยุทธ์ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง จากการวิเคราะห์ทางเลือกด้วยเทคนิคต่าง ๆ
4.       ปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ โดยดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ คำนึงถึงโครงสร้างขององค์กร และวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จและเกิดความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
5.       ควบคุมเชิงกลยุทธ์ โดยติดตามผลการปฏิบัติงานประเมินผลกระบวนการและประเมินผลสำเร็จขององค์กร

ประโยชน์ของกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์

1.       เปลี่ยนทิศทางและผลการดำเนินงานทางธุรกิจ
2.       สร้างกรอบการทำงานที่ต้องการอาศัยการตัดสินใจในองค์กร
3.       กำหนดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณและการประเมินผลการดำเนินงาน
4.       ฝึกอบรมผู้บริหารเพื่อพัฒนาการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจให้ดียิ่งขึ้น
5.       เพิ่มความมั่นใจในทิศทางการดำเนินธุรกิจ

เกณฑ์สำคัญในการพิจารณากลยุทธ์

1.       เป็นกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอก
2.       เป็นกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
3.       เป็นกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ในระยะยาว
4.       เป็นกลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่น ที่เหมาะสม
5.       เป็นกลยุทธ์ที่เป็นไปได้


รวบรวมข้อมูลโดย : พีระวัฒน์  ชาติพฤกษพันธุ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น