วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Framework Management Tool Box : Benchmarking

Framework Management Tool Box : Benchmarking
ด้าน Planning


1.  หลักการ/แนวคิด/ประวัติความเป็นมา

     Benchmarking เป็นศัพท์ในการสำรวจทางธรณีวิทยาที่ใช้ในการวัดระยะโดยเปรียบเทียบกับจุดอ้างอิง ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ พอล โรแบร์ ที่กล่าวว่ามีการนำ Benchmark มาใช้ในการสำรวจธรณีวิทยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S Geological Survey)  และถูกยืมมาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารงานที่ถูกพัฒนาขึ้นในทศวรรษที่ 1980 เป็นการวัดระยะ โดยเปรียบเทียบกับจุดที่ใช้อ้างอิง

2.  เครื่องมือนี้คืออะไร /มีองค์ประกองอะไร
    Benchmarking คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณืและวิธีการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ (Best Practices)  จากองค์กรอื่นภายใต้กฎกติกาสากล โดยมีแนวคิดที่ว่า องค์กรไม่ได้เก่งทุกเรื่อง ยังมีองค์กรที่เก่างมากกว่าในบางเรื่อง การศึกษาจากประสบการณืตรงขององค์กรอื่นแล้วนำมาประยุกต์ให้เหมาะสม จะช่วยประหยัดเวลาและลดการลองผิดลองถูก (Benchmarking) จึงเป็นเส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด

3.  เครื่องมือนี้ใช้เพื่ออะไร
        -  เพื่อความยั่งยืนขององค์การ
        -  เพื่อการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดด  เป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นนวัตกรรม (Innovation)  ในองค์กร
           ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปรับปรุงในระยะเวลาอันสั้น

4.  ข้อดี-ข้อเสีย


       ข้อดี.....

             1.  นำข้อมูลมาปรับปรุงองค์กรของตนเพื่อเกิดแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ
             2.  เห็นภาพรวมขององค์กรชัดเจนและเกิดการเรียนรู้ที่ดี ๆ จากหน่วยงานอื่น
             3.  เกิดความพร้อมในการรับสภาพต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

        ข้อเสีย....
             1.  บุคลากรต้องรู้รายละเอียดองค์กรอย่างดีเพื่อจะได้ทราบว่าตนมีจุดเด่น หรือจุดด้อยอย่างไร
             2.  ต้องเลือกองค์กรที่ได้รับการยอมรับ เพื่อจะได้นำจุดดีมาปรับปรุง
             3.  ข้อมูลที่เป็นความลับทางองค์กร  ค่อนข้างจะหายาก
             4.  ในบางครั้งอาจต้องใช้ระยะเวลานาน งบประมาณสูง

5.  ใช้อย่างไร (หรือจัดทำอย่างไร)
             1.  การวางแผน
             2.  การวิเคราะห์
             3.  การบูรณาการ
             4.  การปฏิบัติ

6.  มีใครนำเครื่องมือนี้ไปใช้บ้างและได้ผลสรุปอย่างไร
         -  รณินทร์  กิจกล้า  ผู้อำนวยการผ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนสถาบันพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตชุมชนไทย
         -  ดร.พจน์  พจนพาณิชย์กุล  การบริหารสถานศึกษาสไตล์ Benchmarking

7.  กรณีศึกษา  เช่น Xerox  Corporation  General Electric   General Motor  Miliken  Motorolaข้อมูล :  อภิชา  กิจเชวงกุล    
รวบรวม :  พีระวัฒน์  ชาติพฤกษพันธุ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น