วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Framework Management Tool Box : HRM

Framework Management Tool Box : HRM
ด้าน Organizing

HRM ย่อมาจาก Human Resource Management หมายถึง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสถานประกอบการ เกี่ยวกับการวางแผน การกำหนดคุณลักษณะ และคุณสมบัติของบุคคลในองค์กร
ในปัจจุบันมักจะได้ยินคำว่า HRD ซึ่งมีความหมายความแตกต่างกับ HRM   คือ HRD  ย่อมาจากคำว่า    Human  Resource  Development ซึ่งหมายถึง  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   โดยการเพิ่มพูนคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวมนุษย์  ด้วยกลวิธีต่าง ๆ เช่น  การฝึกอบรม  การฝึกปฏิบัติการ  การศึกษาดูงาน  ฯลฯ    ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง หรือเรียกว่าเป็นเพียงส่วนย่อยของ  HRM  เท่านั้น

หน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์  (HRM)   มีดังนี้

                 1.  กำหนดกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์   (HRM Strategy)
                 2.  วางแผนเกี่ยวกับกำลังคน หรือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์   (HR Planning)
              3.  สรรหา  คัดเลือก  บรรจุแต่งตั้งบุคคล   ( Recruitment + Selection  and  Placement )  ถือว่าเป็นกระบวนการจัดหาบุคคลเข้ามาในองค์การ  ( Procurement )
                 4.  การฝึกอบรมและการพัฒนา (Human Resource Training and Development: HRD)
                 5.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Performance Appraisal)
                 6.  จัดการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ (Compensation, Benefit and Service)
                 7.  ดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบวินัย (Discipline)
                 8.  ดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัย (Safety and Health)
                 9.  ส่งเสริมเรื่องแรงงานสัมพันธ์ (Labor Relation)
                 10.  รับผิดชอบดูแลระบบข้อมูล การตรวจสอบ และการวิจัยทรัพยากรมนุษย์


รวบรวมข้อมูลโดย : พีระวัฒน์  ชาติพฤกษพันธุ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น