วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Framework Management Tool Box : Corporate Governance

Framework Management Tool Box : Corporate Governance
ด้าน Organizing

Corporate Governance เป็นกระบวนการ กิจกรรมหรือกลไกที่องค์กรกระทำเพื่อให้เกิดการจัดการที่ดีในองค์กร เป็นระบบที่จัดให้มีกระบวนการโครงสร้างและการควบคุมกิจการให้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ด้วยความโปร่งใส โดยสร้างความสามารถในการแข่งขันภายใต้กรอบของจริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึง Stakeholder ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานและสังคมโดยรวม มีลักษณะที่สำคัญ คือ
-                -   การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
-                -  การตรวจสอบและอธิบายได้
-                -      ความโปร่งใส
-                -     การมีกรองกฎหมายสำหรับการพัฒนา
Corporate Governance จึงเป็นพื้นฐานที่จะช่วยพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยยึดหลัก ประการ คือ
1.            ความซื่อสัตย์สุจริต
2.            การเปิดเผยข้อมูลโปร่งใส
3.            ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้
4.            ความชอบธรรมและยุติธรรม
5.            ความมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
6.            ความมีคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร
หากองค์กรธุรกิจสามารถนำหลักดังกล่าวมาปรับใช้ก็จะสามารถนำพาองค์กรและสังคมก้าวไปสู่ความสำเร็จได้พร้อมกัน


รวบรวมข้อมูลโดย : พีระวัฒน์  ชาติพฤกษพันธุ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น