วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ฺFramework Management Tool Box : Brainstorming

               ฺFramework Management Tool Box : ฺBrainstorming
ด้าน  Leading


    1.  ประวัติความเป็น/แนวคิด
           ออสบอร์น  (Alex  F.  Osborne) กล่าวว่าการระดมสมองให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา โดยไม่มีการประเมินว่าความคิดเห็นของใครว่าดีหรือไม่ดี ความคิดเห็นของทุกคนจะถูกรวบรวม และนำเสนอให้สมาชิกทุกคนได้ทราบ พร้อมทั้งสนับสนุนให้สมาชิกเสนอความคิดเห็นต่อเติมหรือเสริมของกันและกันได้ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ความคิดเห็นและบรรยากาศของการยอมรับสำหรับความคิดเห็นทุกชนิด การระดมสมองเป็น ส่วนหนึ่งที่จะสร้างความสำเร็จ    Brainstorming  เป็นกระบวนการที่ใช้เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ปัญหา หรือข้อเสนอแนะจำนวนมากในเวลาที่รวดเร็ว อย่างเป็นแบบแผน และเป็นวิธีการที่ดีในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
            
แนวคิดการระดมสมอง มาจากคำในภาษาอังกฤษ  คือ  Brain Storming  คำแรก  คือ  Brain หมายถึงสมอง  ส่วนคำหลัง  Storming  หมายถึงพายุที่โหมกระหน่ำ  แนวคิดแปลตรงๆ  ก็คงหมายถึงการมุ่งใช้พลังความสามารถทางการคิดของสมองของมวลสมาชิกในกลุ่ม  เพื่อคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

2. เครื่องมือนี้คืออะไร
             การปรับแนวความคิดร่วมกันระหว่างสมาชิก เพื่อเป็นแนวทางนำไปสู่การแก้ปัญหา เปิดโอกาศให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
องค์ประกอบ Brainstorming 
        
1. กำหนดปัญหา
            2. แบ่งกลุ่ม และอาจเลือกประธานหรือเลขา เพื่อช่วยในการอภิปรายและบันทึกผล
            3. สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกันคิดหาคำตอบหรือทางเลือกสำหรับปัญหาที่กำหนดให้มากที่สุดภายในเวลาที่กำหนด โดยปัญหาของแต่ละกลุ่มอาจเป็นปัญหาเดียวกันหรือต่างกันก็ได้
            4. คัดเลือกทางเลือกที่น่าจะเป็นไปได้ หรือเหมาะสมที่สุด
            5. แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานของตน 
            6. อภิปรายและสรุปผล
3.  เครื่องมือนี้คือ/ใช้เพื่อ              
 เครื่องมือการBrain  Stormingคือการร่วมกันออกความคิด แสวงหาทางเลือกในการตัดสินใจและ
ใช้ในการการวางแผน  ในภาษาไทยไว้เรียกว่า  การระดมสมอง กับ การระดมความคิดปัจจุบันพบว่ามีการพยายามใช้คำว่า  การระดมความรู้และประสบการณ์ เพื่อ  แสวงหาความคิดต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่กำหนด 

4.  ข้อดีและข้อเสีย
           ข้อดี. มีกระบวนการแก้ปัญหาและมีคุณค่ามากที่จะใช้เพื่อแก้ปัญหาก่อให้เกิดแรงจูงใจสูง และ
ฝึกการยอมรับความเห็นที่แตกต่างกันได้คำตอบหรือทางเลือกได้มาก ภายในเวลาอันสั้นส่งเสริมการร่วมมือกัน ประหยัดค่าใช้จ่ายและการจัดหาสื่อเพิ่มเติมอื่น
         
ข้อเสีย/ข้อจำกัด. ประเมินผลแต่ละคนได้ยากอาจมีส่วนน้อยเพียงไม่กี่คนครอบครองการ
อภิปรายส่วนใหญ่มักพบในการประชุมระดับชาติ


รวบรวมโดย :  พีระวัฒน์  ชาติพฤกษพันธุ์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น