วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Framework Management Tool Box : Leadership

Framework Management Tool Box : Leadership
ด้าน  Leading

ความหมายของผู้นำ (Leader)

ผู้นำ (Leader) คือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือการเลือกตั้งหรือการยกย่องจากกลุ่มให้ทำหน้าที่ของตำแหน่งผู้นำ เช่น การชี้แนะ สั่งการ และช่วยเหลือให้กลุ่มสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ได้มีการเขียนชื่อผู้นำแตกต่างกันออกไปตามลักษณะงานและองค์การที่อยู่ เช่น ผู้บริหาร ผู้จัดการ ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้ว่าราชการ นายอำเภอ กำนัน เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาส ปลัดกระทรวง คณบดี

ภาวะผู้นำ (Leadership)

หรือความเป็นผู้นำ ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการนำ (The American Heritage Dictionary, 1985: 719) เป็นความสามารถที่มีอิทธิพลเหนือผู้อื่นและจูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม-ทำงานให้บรรลุเปาหมาย ภาวะผู้นำจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจหน้าที่ หรือบารมีในการกำหนดหรือชักจูงให้กลุ่มสมาชิกทำงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และการมีอิทธิพลต่อกลุ่มต่าง ๆ
ภาวะผู้นำ (Leadership) คือกระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือมากกว่า พยายามใช้อิทธิพลของตนหรือกลุ่มตน กระตุ้น ชี้นำ ผลักดัน ให้บุคคลอื่น หรือกลุ่ม บุคคลอื่น มีความเต็มใจ และกระตือรือร้นในการทำสิ่งต่าง ๆ ตามต้องการ โดยมีความสำเร็จของกลุ่ม หรือองค์การเป็นเป้าหมาย

ลักษณะของผู้นำ

องค์ประกอบของผู้นำ (Michel and Larson, J., 1987)
                1. ผู้นำเป็นกระบวนการ กระบวนการของการก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้นำ
                2. มีระดับความถูกต้องของการใช้อิทธิพล-อำนาจ มีผู้ยอมรับในอำนาจ
                3. มีความสำเร็จของจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้

แบบของผู้นำตามแนวคิดของลิฟพิตต์ และไวท์ (Lewin,Lippit และ White,1939) มี แบบ คือ

                1. ผู้นำแบบอัตตาธิปไตย (autocratic leader)
                                ยึดตนเองเป็นหลัก
                                เน้นการบังคับบัญชาและสั่งการ
                                ไม่กระจายอำนาจแก่สมาชิก
2. ผู้นำแบบประชาธิปไตย (democratic leader)
ยึดหมู่คณะเป็นหลัก
                เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน และการประเมินผล
                ตัดสินใจโดยกลุ่ม
                ให้เกียรติ ให้การยอมรับแก่สมาชิก
3. ผู้นำแบบตามสบาย (laissez-faire leader)
                ให้อิสระแก่สมาชิกอย่างเต็มที่
                การนำแล้วแต่สมาชิกว่าจะเอาอย่างไร
                ผู้นำเป็นแค่ผู้ผ่านเรื่อง และแสดงบทบาทน้อยมาก

แบบของผู้นำตามแนวคิดของเรดดิน (Reddin 1969) มี แบบ คือ

1. ผู้นำ แบบมีประสิทธิภาพมาก มี แบบ คือ
                          1.1 แบบนักบริหาร (executive)
-       ยึดความสำเร็จทั้งเรื่องงาน และผู้ร่วมงาน
-       มีศิลปะในการจูงใจคน
-       เน้นการทำงานเป็นทีม
-       กำหนดเป้าหมายความสำเร็จของงานสูง
1.2 แบบนักพัฒนา (developer)
-       เน้นความสามารถและคุณค่าของผู้ร่วมงาน
-       เป็นนักพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงาน
          1.3 แบบเผด็จการอย่างมีศิลป์
-       เชื่อมั่นในความคิดและวิธีการทำงานของตนเองสูง
-       มีศิลปะในการสั่งการ
-       เป็นคนเก่ง
-        ผู้ร่วมงานให้ความร่วมมือดี
          1.4 แบบข้าราชการ
-       ยึดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด
-       ไม่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับผู้ร่วมงาน

2. ผู้นำแบบมีประสิทธิภาพน้อย มี แบบ คือ

                          2.1 แบบประนีประนอม (compromiser)
                                ตัดสินใจโดยคำนึงถึงจิตใจของสมาชิกทุกคน
                                ขาดความเด็ดขาดในการตัดสินใจ
                          2.2 แบบนักบุญ (missionary)
                                มีจิตใจเมตตากรุณาต่อสมาชิก
                                ไม่กล้าตัดสินใจปล่อยตามบุญตามกรรม
                                รักษาความเป็นมิตรมากกว่างาน
2.3 แบบเผด็จการ (autocrat)
                                ไม่ฟังความคิดเห็นของใคร
                                ใช้อำนาจบงการ/สั่งการ
                          2.4 แบบหนีงาน
                                หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ
                                ขาดความตั้งใจจริงต่อการทำงาน
                                ผลงานก็ต่ำ ความสัมพันธ์ก็ต่ำ


รวบรวมข้อมูลโดย : พีระวัฒน์  ชาติพฤกษพันธุ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น